Kunstforeningen
Kunstklubben

Hvem er vi?

KUNSTKLUBBEN er en demokratisk forening med store visioner. Et af vores mange mål er at støtte ny dansk kunst gennem kunstkøb, som udloddes til foreningens medlemmer. Vi ønsker at danne ET RUM FOR ALLE, som elsker kunst! Og alle skal være så velkommen 🙂 

KUNSTKLUBBEN er for den kunstinteresserede, kunstneren, kunstelskeren, den unge i kunst og den der i bund og grund er nysgerrig på kunst. 

Vi har et til fælles og det er, at vi vil kunst sammen. Vi tager på udstillinger, ferniseringer og museer, dermed får vi særlig adgang til galleriejeren, kunstneren, kuratoren og alle de andre, der også har oplevet, at kunst er gået i blodet på dem.

KUNSTKLUBBEN er hele Danmarks kunstforening – Vi har allerede nu medlemmer fra Skagen til Sydsjælland. Vores administrative base er i Byens Hus – Gentofte Kommune.

SARA LEGIND-HANSEN
Formand for Kunstklubben
Valgt ind 2019

“Mit ønske med Kunstklubben er en forening, hvor glæden og samvær omkring kunst finder sted på tværs af generationer og personlige relationer. Jeg synes, at der er behov for en kunstforening, hvor jeg kan nyde kunst og kunstevents sammen med andre kunstglade mennesker uanset alder. Det vil være fantastisk at støtte op om samtidskunsten – både gennem fokus på arrangementer og mulige kunstkøb.”

MARTIN POP
Næstformand
Valgt ind 2019

“Jeg vil gerne støtte de nye og unge kræfter i kunsten. Ved at opbygge en stærk landsdækkende kunstforening som hver år kan købe en masse ny kunst, håber jeg at vi kan få lidt økonomi ud i vækstlaget. Vil også arbejde på af finde nye udstillingsmuligheder og nye veje for samarbejde mellem de udøvende kunstnere og det lokale erhvervsliv, derude hvor kunsten opstår.”

SIGNE HARREMOËS FELDSTEIN
Bestyrelsesmedlem under 25 og er idemager til KUNSTKLUBBENs logobaggrund.
Valgt ind 2019

KUNSTKLUBBEN vil gerne invitere yngre kunstinteressede indenfor. Derfor er en af bestyrelsesposterne altid forbeholdt et yngre medlem.
“Jeg kan godt lide den sociale dimension, og at man ikke er alene om interessen for kunst. Det er fedt at komme ud og se på kunst og få historien bag værkerne. “

LENNART SCHOU
Bestyrelsesmedlem
Valgt ind 2019

“For mig er det vigtigt at være sammen med andre om kunst. Det være sig både i min egen proces med maleriet, eller når jeg er ude at se udstillinger. Derfor er en en kunstklub, det logiske valg for mig. Jeg vil kunst sammen med andre.”

ANETTE TARBORG
Bestyrelsesmedlem
Valgt ind 2019

“Jeg har i mange år været medlem af en kunstforening gennem mit arbejde. Det har været en fantastisk måde at få kunst ind i mit hjem. 
Nu har jeg skiftet job – og der er ingen kunstforening på min nye arbejdsplads. Der er sikkert rigtigt mange der ligesom jeg er ansat et sted uden en kunstforening – så er et medlemsskab af Kunstklubben en oplagt mulighed.”

PETER CHRISTENSEN
Bestyrelsesmedlem
Valgt ind 2019

“I forbindelse med mit virke som bestyrelsesmedlem og medlem af kunstklubben Gentofte får jeg en unik mulighed for at komme tæt på kunstner og kunstinteresseret som jeg selv – via spændende arrangementer har jeg mulighed for både at blive klogere og ikke mindst forundret over kunsten og derigennem muligheden for at anskaffe mig kunst, som jeg måske ikke ville have mødt på min vej.”

MICHAEL PERSCHKE
Bestyrelsesmedlem
Valgt ind 2020

“Fra første gang jeg stødte på Kunstklubben, har jeg synes at det var en logisk ide med en landsdækkende kunstforening, der ønsker at samle kunstglade mennesker fra alle ender af landet. På den måde kan vi få kunsten ud til flere, og samtidig kan kunstforeningen være med til at støtte samtidskunsten med både information, udstillinger og køb. Som bestyrelsesmedlem kan jeg være med i denne proces og hjælpe med på mit felt. Jeg glæder mig til at det gode samarbejde i bestyrelsen omkring kunsten.”

PIA VON SCHOLTEN
Suppleant og udstillingsansvarlig i 2021
Valgt ind i 2020

“Jeg kan godt lide at opleve og diskutere kunst med andre.
Jeg tror på, at Kunstklubben kan give mig de muligheder ved sammen med andre kunstnere og kunstinteresserede uanset alder at se på og lære om kunst, at købe og støtte nyere kunst, at undervises i udøvende kunst og at udstille kunst. En dejlig palet at være sammen om”

IDA ENGSAGER
Suppleant
Valgt ind i 2020

STEFFEN KINDT
Suppleant
Valgt ind i 2020

“Jeg har det godt med, hvis mit frivillige arbejde kan bruges til noget og bliver værdsat. At det er for Kunstklubben, er en win-win situation, da jeg de sidste 40 år har arbejdet for kunsten som helhed.”

OLE TARBORG
Revisor
Valgt ind 2020 og 2021

KUNSTFORENINGEN KUNSTKLUBBENS VEDTÆGTER
“Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som undervisere og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem.”

§ 1. Navn

Foreningens navn er Kunstklubben Gentofte

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune

§ 3. Formål

Foreningens formål er at fremme kunstneres virke, at skaffe udstillingssteder, at bestræbe sig på at afholde mindst en fælles udstilling pr. år, at indkøbe kunstværker til udlodning på den årlige generalforsamling samt at involvere sig i alle dermed beslægtede aktiviteter, som kan godkendes af bestyrelsen

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle (personer, institutioner og virksomheder), som ønsker at støtte foreningens formål. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Udmelding skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel og er gældende pr. næstfølgende 1. januar.

Juniormedlemsskab: Foreningen ønsker at øge unge menneskers interesse for kunst. Derfor kan børn og unge u/25 år være medlem til lavere kontingent.

Aktive kunstnere – som ønsker at deltage i foreningens udstillinger: Kunstnere, som er medlem af foreningen, kan deltage i foreningens udstillinger, såfremt de anbefales af tre af foreningens medlemmer, hvoraf mindst to skal være bestyrelsesmedlemmer

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 30 dages varsel ved udsendelse af mails til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Hver fremmødt kan medbringe én (1) fuldmagt for et andet medlem. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmeflertal, jf. § 8.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6

§ 8. Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Er dette ikke muligt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er flertal for forslaget blandt de fremmødte medlemmer. På denne ekstraordinære generalforsamling skal ændringsforslaget godkendes med mindst 2/3 af de der afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på syv personer. Bestyrelsen skal administrere foreningens midler og har over for generalforsamlingen ansvaret for foreningens daglige drift. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Perioden for den først valgte bestyrelse er dog tre år, herefter vælges bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et skal være et juniormedlem. Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for det kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den måtte skønne nødvendig. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 10. Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af bogføringen. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor skal til enhver tid have adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11. Hæftelse og tegningsret

Formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab foreningen udadtil. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal, såfremt det fornødne antal kandidater til bestyrelsesposterne ikke stiller op til at overtage bestyrelsesansvaret, og såfremt bestyrelsen skønner, at foreningen ikke længere kan opfylde formålsparagraffen og i øvrigt ikke kan overholde foreningens vedtægter. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når alle regninger og evt. øvrige forpligtelser er betalt, en almennyttig forening i Gentofte kommune, dog således at der indkøbes mest mulig kunst for indestående midler. Donerede og indkøbte kunstværker udloddes blandt medlemmerne.