Kunstforeningen
Kunstklubben

Kunstforeningen Kunstklubbens vedtægter

“Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som undervisere og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem.”

§ 1. Navn

Foreningens navn er Kunstklubben Gentofte

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune

§ 3. Formål

Foreningens formål er at fremme kunstneres virke, at skaffe udstillingssteder, at bestræbe sig på at afholde mindst en fælles udstilling pr. år, at indkøbe kunstværker til udlodning på den årlige generalforsamling samt at involvere sig i alle dermed beslægtede aktiviteter, som kan godkendes af bestyrelsen

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle (personer, institutioner og virksomheder), som ønsker at støtte foreningens formål. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Udmelding skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel og er gældende pr. næstfølgende 1. januar.

Juniormedlemsskab: Foreningen ønsker at øge unge menneskers interesse for kunst. Derfor kan børn og unge u/25 år være medlem til lavere kontingent.

Aktive kunstnere – som ønsker at deltage i foreningens udstillinger: Kunstnere, som er medlem af foreningen, kan deltage i foreningens udstillinger, såfremt de anbefales af tre af foreningens medlemmer, hvoraf mindst to skal være bestyrelsesmedlemmer

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 30 dages varsel ved udsendelse af mails til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Hver fremmødt kan medbringe én (1) fuldmagt for et andet medlem. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmeflertal, jf. § 8.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6

§ 8. Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Er dette ikke muligt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er flertal for forslaget blandt de fremmødte medlemmer. På denne ekstraordinære generalforsamling skal ændringsforslaget godkendes med mindst 2/3 af de der afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på syv personer. Bestyrelsen skal administrere foreningens midler og har over for generalforsamlingen ansvaret for foreningens daglige drift. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Perioden for den først valgte bestyrelse er dog tre år, herefter vælges bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et skal være et juniormedlem. Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for det kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den måtte skønne nødvendig. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 10. Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af bogføringen. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor skal til enhver tid have adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11. Hæftelse og tegningsret

Formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab foreningen udadtil. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal, såfremt det fornødne antal kandidater til bestyrelsesposterne ikke stiller op til at overtage bestyrelsesansvaret, og såfremt bestyrelsen skønner, at foreningen ikke længere kan opfylde formålsparagraffen og i øvrigt ikke kan overholde foreningens vedtægter. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når alle regninger og evt. øvrige forpligtelser er betalt, en almennyttig forening i Gentofte kommune, dog således at der indkøbes mest mulig kunst for indestående midler. Donerede og indkøbte kunstværker udloddes blandt medlemmerne.